ZWCAD Enterprise License

ZWCAD cung cấp một giấy phép doanh nghiệp cho doanh nghiệp lớn, đặc biệt là những người có nhiều phòng làm việc. Giấy phép doanh nghiệp ZWCAD ủng hộ cá thể khác nhau truy cập đến ZWCAD trong một LAN (Network bản địa) hoặc VPN(Network cá nhân) từ nhiều địa diểm và đơn giản hóa quản lý giấy phép và giảm xuống chi phí quản lý cho các doanh nghiệp. Hơn nữa, các doanh nghiệp có thể phân bổ cung cấp và nhu cầu ngang qua văn phòng và khoảnh khắc cho cân xứng nhau để thoa mãn yêu cầu kế hoạch.

Enterprise License (vĩnh viễn)
Số lượng tối thiểu ●      100 cái
Khu vực ●      Sử dụng ở nhiều địa điểm khác nhau trong một quốc gia
Quyền
  • ●      Phần mềm nâng cấp đến phiên bản mới nhất (kế hoạch giữ gìn ).
  • ●      High priority technical support or training
  • ●      R&D level support by ZWCAD developers
  • ●      Customization according to needs of enterprises
  • ●      Value-added tools
  • ●      More favorable price and flexible licensing policy if purchase more
VIP Services (Optional)
  • ●      Company enjoy VIP services will get their technical issues solved within promised working days.
  • ●      VIP service with extra 20% MSRP are available for any company that buys enterprise licenses.
Global License
  • If a company has offices at different locations worldwide, they need to quote ZWCAD global license, which is extra 30%*MSRP for the global using.
3d rendering software | 3D Machinery models | 3d cad software | mold design | cad software Professional | Architecture design software
ZWCAD is developed and provided by ZWCAD Software Co., Ltd.
2016 ZWCAD Software Co., Ltd. All rights reserved. | About ZWSOFT | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact us |