ZWSOFT hỗ trợ Dongfeng Liuzhou Motor tiến lên trong cuộc cách mạng công nghiệp ô tô

Link nhanh

Ý kiến

ZWSOFT hỗ trợ Dongfeng Liuzhou Motor tiến lên trong cuộc cách mạng công nghiệp ô tô

Dongfeng Liuzhou Motor CO., Ltd. đã được hưởng lợi từ các giải pháp ZWSOFT trong hơn một thập kỷ đã qua và sẽ đối mặt với những thử thách mới với sự giúp đỡ của ZWSOFT.

2021-10-18 15:38:00 1125

Câu chuyện hoàn chỉnh

Mu cht để phát trin theo ci cách ca ngành công nghip ô tô

Ngày nay, toàn b ngành công nghip ô tô đang được ci cách, dn đến các cuc cnh tranh khc lit hơn bao gi hết.

Là mt nhà sn xut ô tô lâu dài, Dongfeng Liuzhou Motor Co., Ltd. (gi tt là DFLZM) luôn đi đầu trong vic ci tiến công ngh sn xut ô tô. Đánh giá các mu xe ca h so vi các sn phm ph thông, DFLZM duy trì li thế cnh tranh ca mình bng ci thin kh năng tiết kim nhiên liu, s thoi mái và an toàn ca ô tô.

Các sn phm ca DFLZM luôn được bán theo phương thc truyn ming. Chúng tôi nhn mnh vào vic giành được s công nhn ca các phân khúc th trường khác nhau vi các sn phm thc tế và hchi phí hp lý”. Giám đốc Mo t trung tâm k thut có nhng tm nhình sâu hơn v thông tin hóa, lĩnh vc mà ông giám sát và là người rt quan trng trong vic tăng cường DFLZM. Ông gii thích, Để đạt được các mc tiêu phát trin ca mình trong cuc cách mng công nghip đầy thách thc, chúng tôi đã ưu tiên tích hp công ngh thông tin hóa và công nghip hóa để xây dng thế mnh ct lõi và nâng cao năng lc qun lý sn xut. Ch khi làm như vy, chúng tôi mi có th tr nên sáng to hơn trong thiết kế và phn ng nhanh hơn vi th trường ”.

Hình 1. Tr s chính ca DFLZM có din tích gn 3,5 triu mét vuông

Vượt lên nhng thách thc công nghip vi các gii pháp ZWSOFT được nâng cp

Vic sn xut phương tin là hoàn toàn phc tp vi mc độ chuyên môn hóa và k thut cao. Như đã gii thiu, R&D ti DFLZM bt đầu t vic lp kế hoch mô hình và bao gm nhiu phn mm CAD, CAM và CAE theo các bước như định nghĩa sn phm, thiết kế b cc chung, thiết kế h thng, sn xut th nghim, th nghim sn phm, sn xut th nghim hàng lot nh, bán hàng th nghim , và sn xut hàng lot.

Thiết kế mô hình ca chúng tôi là đa lĩnh vc, đi kèm vi mt môi trường thông tin hóa ni b phc tp và mt lượng ln các ngun d liu cn tích hp. "Nó dn đến tình hung mà mt chương trình CAD duy nht là không đủ cho chúng tôi, " Giám đốc Mo tiếp tc nói, “Vì vy, chúng tôi s la chn phn mm theo các ng dng c th. Chúng tôi yêu cu phn mm CAD phi thiết thc, d s dng và tương thích cao. Ngoài ra, nhà cung cp phi cung cp h tr k thut chuyên nghip, đáng tin cy và kp thi. " Hơn na, do s phát trin CNTT nhanh chóng và lp đi lp li phn mm, các doanh nghip s chú trng đến l trình phát trin ca các nhà cung cp, để phc v cho mc tiêu phát trin kinh doanh và thông tin hóa theo tng giai đon ca h.

Sau khi cân nhc k lưỡng, DFLZM quyết định gii thiu các gii pháp ZWSOFT cho các b phn ct lõi, bao gm ZWCAD, ZWCAD Mechanical, ZW3D, v.v. “Cho đến nay, hơn 300 nhà thiết kế và nhà sn xut ti DFLZM đã s dng tt ZWCAD và do đó ci thin năng sut ca h. Đồng thi, ZWCAD và h thng PLM ca chúng tôi đã được tích hp lin mch. Điu đó có nghĩa là các thuc tính trong bn v có th được t động trích xut vào h thng PLM, d liu thiết kế được chia s kp thi và s hp tác tr nên hiu qu hơn ”, Giám đốc Mo tiếp tc ch ra,“ Quan trng hơn, ZWSOFT đang phát trin n định và s hu công ngh t phát trin mnh m, đặt nn tng vng chc cho s hp tác lâu dài ca chúng ta. "

Hình 2. Các kỹ sư tại DFLZM thiết kế với ZWCAD

Hình 2. Các k sư ti DFLZM thiết kế vi ZWCAD

ZWSOFT Ti đa hóa phn mm vi Công ngh CAD hàng đầu và Dch v Tùy chnh

Mi quan h gia DFLZM và ZWSOFT đã kéo dài gn 13 năm. Nh nhng n lc nht quán ca nhóm R&D ZWSOFT, các sn phm như ZWCAD và ZW3D đã tr nên mnh m hơn. Vi tư cách là người dùng doanh nghip, DFLZM đã được hưởng li rt nhiu t các gii pháp ca h v tăng trưởng kinh doanh, ”Giám đốc Mo nhìn nhn.

Theo ông, các gii pháp ca ZWSOFT giúp nâng cao hiu qu ca thiết kếđổi mi cũng như gii quyết vn đề “chuyn đổi d liu không hiu qu” gia h thng thông tin hóa và phn mm CAD. Hơn na, cùng vi nhóm R & D, ng dng ca ZWSOFT, h đã phát trin mt tin ích b sung t động chuyn đổi bn v .dwg thành tp .pdf. Vi công c này, các DWG đã được phê duyt trong h thng PLM ca h có th t động chuyn thành tp PDF và được gi cho bên th ba. Ngoài ra, k t khi nhn dng khung, chn kh giy phù hp, chuyn đổi chế độ in, chn kiu ct truyn, v.v. đã được t động hóa, vic chuyn đổi bn v được đơn gin hóa rt nhiu và cht lượng đầu ra PDF được đảm bo. Giám đốc Mo khen ngi, “Dch v phát trin tùy biến ca ZWSOFT đáp ng nhu cu thiết thc ca các nhà sn xut, giúp chúng tôi nâng cao hiu quđảm bo cht lượng thiết kế.”

Sau nhiu năm th nghim, các gii pháp ca ZWSOFT đã được chng minh là đang giúp DFLZM mang li li nhun tt: các thiết kế sn phm được to ra mt cách hiu qu vi các chc năng hu ích; giy phép vĩnh vin hp lý hóa vic qun lý giy phép và tiết kim chi phí phn mm cho chúng. Hin ti, h đã thông tin hóa các doanh nghip ln và điu phi d liu, để s hp tác gia R&D, sn xut và kinh doanh cùng thúc đẩy hot động kinh doanh ca h phát trin thnh vượng.

Hình 3. Giới thiệu các mô hình DFLZM

Hình 3. Gii thiu các mô hình DFLZM

Trước nhng thách thc trong k nguyên mi, Giám đốc Mo đặt nhiu hy vng vào ZWOSFT, “Chúng tôi đặt nim tin vào ZWSOFT vì đây là nhà cung cp gii pháp k thut hàng đầu có th gii quyết nhu cu ca người dùng, nâng cp công ngh CAx ct lõi t phát trin, cht lượng tt hơn và kh năng ng dng ca sn phm cũng như đáp ng nhu cu v sn xut thông minh. ”

(Tt c hình nh do DFLZM cung cp)