CASAIS Group chọn ZWCAD cho các dự án bất động sản và kiến trúc

Link nhanh

Ý kiến

CASAIS Group chọn ZWCAD cho các dự án bất động sản và kiến trúc

ZWCAD đã được CASAIS Group lựa chọn với khả năng vận hành trôi chảy và khả năng tương thích định dạng mạnh vượt trội. ZWCAD hiện đang được sử dụng trong các dự án bất động sản và kiến trúc nhằm nâng cao hiệu quả thiết kế và chất lượng dự án.

2021-10-18 15:01:00 1858

Câu chuyện hoàn chỉnh

Qung Châu, Trung Quc: Ngày 21 tháng 5 năm 2013 ZWSOFT, nhà cung cp gii pháp CAD / CAM hàng đầu cho ngành AEC và MCAD, đã thông báo rng phn mm thiết kế CAD chi phí hp lý ZWCAD ca h đã được Tp đoàn CASAIS la chn vi kh năng vn hành trôi chy và tính tương thích định dng mnh m vượt tri. ZWCAD hin đang được s dng trong các d án bt động sn và kiến trúc nhm nâng cao hiu qu thiết kế và cht lượng d án.

Tp đoàn CASAIS là mt doanh nghip ni tiếng ca B Đào Nha vi b dày lch s hơn 50 năm trong lĩnh vc bt động sn, môi trường, năng lượng, du lch, công nghip và thương mi. Vi mc tiêu gii quyết tt hơn các thách thc kinh doanh ngày nay, h luôn bt kp các xu hướng phát trin trên th trường trong nước và quc tế, gi v trí hàng đầu trong ngành AEC trên toàn thế gii.

 

Nhu cu

Các d án ca CASAIS bao gm các lĩnh vc như tòa nhà công cng, công nghip và th thao, hu hết đều yêu cu các bn v phc tp và ln, và do đó tc độ x lý cho các d án ln là yếu t quan trng nht khi la chn phn mm CAD. Là mt doanh nghip kiến trúc, CASAIS thường xuyên hp tác vi nhiu nhóm thiết kế khác trong mt d án, vì vy nó mong đợi phn mm thiết kế có kh năng tương thích định dng mnh m để đảm bo độ chính xác ca thiết kế và nâng cao năng sut ca nhóm. Bên cnh đó, giá c cũng là mt yếu t quyết định vì t l hiu qu hot động trên giá tt hơn s tác động trc tiếp đến hot động kinh doanh ca h, giúp h tăng li nhun và gim chi phí.

 

Gii pháp

Sau khi tìm kiếm phn mm chi phí hp lý để đáp ng mi nhu cu ca mình trong mt thi gian dài, cui cùng cht lượng tuyt vi ca ZWCAD gây n tượng sâu sc vi CASAIS sau khi dng th và demo trc tiếp. ZWCAD có chuyên môn trong lĩnh vc kim soát b nh tuyt vi và kh năng tương thích mnh m, đồng thi công ngh ti ưu hóa b nh mi cũng cho phép ZWCAD m và chnh sa mt bn v khng l mt cách mượt mà. Vi kh năng tương thích .dwg mnh hơn, giao tiếp đa nn tng lin mch d dàng hơn bao gi hết.  “ZWCAD cung cp cho chúng tôi quá trình x lý và điu hướng nhanh hơn nhiu đối vi các d án ln."Ông Guilherme, CIO ca Tp đoàn CASAIS cho biết: “Cùng vi mt mc giá rt cnh tranh cho t chc, nó thc s giúp duy trì và nâng cao cht lượng công vic ca chúng tôi.”

 

Dch v

Dch v ca ZWCAD không kết thúc vi vic mua và cài đặt. Ibercad, nhà phân phi được y quyn ti B Đào Nha, cung cp h tr k thut chuyên nghip để giúp CASAIS s dng phn mm mt cách ti ưu. Nhà phân phi cũng thường xuyên t chc các hi tho, qua đó CASAIS có th cùng Ibercad tìm ra gii pháp và trao đổi ý kiến. “Các k sư ca h gii v c ngành CAD và AEC. Ngoài các khía cnh v k thut, h có th đưa ra các đề xut giá c phi chăng nhm đến nhng người dùng khác nhau, da trên kiến thc ngành nghip ca h, t thc hin d án đến ước tính chi phí hoc lp ngân sách, ”ông Guilherme nói.

ZWCAD hin đang được s dng trong Sn xut, K thut và Thương mi, giúp CASAIS ci thin hiu qu thiết kế và s hp tác gia các b phn này. Thành tho hơn vi ZWCAD, h s thy phn mm vượt quá mong đợi ban đầu ca h.

 

V Tp đoàn CASAIS

50 năm hot động kinh doanh ca CASAIS da trên cơ s liên tc khng định li các nguyên tc sáng lp ca h là nn tng cho s thành công ca các d án ca CASAIS theo thi gian và trong các lĩnh vc hot động khác nhau - các công trình đặc bit, công trình công cng, công nghip và th thao, khách sn và nhà cùng vi nhng điu khác phi hp hp lý - qun lý theo định hướng khách hàng. Nhp vào đây để xem phn gii thiu ca h trên YouTube.

 

V ZWSOFT

ZWSOFT là nhà cung cp gii pháp CAD / CAM hàng đầu cho các ngành công nghip AEC và MCAD, vi hơn 320.000 người dùng ti hơn 80 quc gia. Các sn phm ca ZWSOFT, ZWCAD và ZW3D, đã và đang đáp ng nhu cu ca các nhà thiết kế 2D và 3D trong hơn mt thp k. Khách hàng ch yếu ca ZWSOFT bao gm Siemens, Sony Ericsson, Panasonic, Carrefour và Saint-Gobain. www.zwsoft.com