Hyundai KEFICO Việt Nam Sản xuất Phụ tùng Ô tô Chất lượng cao với Giải pháp ZWSOFT

Link nhanh

Ý kiến

Hyundai KEFICO Việt Nam Sản xuất Phụ tùng Ô tô Chất lượng cao với Giải pháp ZWSOFT

Hyundai KEFICO Việt Nam lựa chọn và tin tưởng ZWCAD và ZW3D để sản xuất phụ tùng ô tô chất lượng cao.

2021-10-18 16:05:00 2251

Câu chuyện hoàn chỉnh

Công ty TNHH Hyundai® KEFICO Vit Nam là công ty con ca Tp đoàn Hyundai® Motor. H đã sn xut các thành phn EMS (H thng qun lý động cơ), chng hn như cm biến và thiết b truyn động trong hơn mt thp k. Để cung cp cho khách hàng trên toàn thế gii nhng ph tùng ô tô có cht lượng cao và tiếp tc dn đầu trong ngành công nghip ô tô địa phương, h chn và tin tưởng ZWCAD và ZW3D.

Hãy dành 2 phút để tìm hiu suy nghĩ ca h v nhng gii pháp này! Và mt bài báo ngn cũng đã sn sàng cho bn.

Q1: Xin vui lòng cho chúng tôi biết mt vài điu v Hyundai KEFICO Vit Nam.

Hyundai KEFICO là công ty con ca Hyundai Motor Corporation. Công ty chúng tôi dn đầu trong ngành sn xut ph tùng ô tô Vit Nam. Chúng tôi ch yếu sn xut cm biến chuyn động và phát trin các công ngh thân thin vi môi trường. Nhng n lc ca chúng tôi trong hơn mt thp k đã giúp chúng tôi giành được nhiu gii thưởng trong ngành công nghip ô tô k t năm 2009. Trong s đó, chúng tôi đã được trao danh hiu Nhà tuyn dng được la chn vào năm 2018.

Q2: Nhng thách thc chính ca vic thiết kế các sn phm công ngh cao như vy là gì?

Khi chúng tôi sn xut, chúng tôi cn tiếp tc phát trin các công ngh mi để đáp ng nhu cu ca khách hàng v sn xut và cht lượng. Nhng thách thc trong quá trình thiết kế ch yếu liên quan đến hình nh và tính thân thin ca phn mm và nhà cung cp ca chúng.

Q3: Các gii pháp ZWSOFT giúp bn gii quyết nhng thách thc như thế nào?

Chúng tôi s dng ZW3D và ZWCAD trong công vic hàng ngày ca mình. Các gii pháp này do ZWSOFT cung cp giúp chúng tôi hoàn thành hu hết các công vic dù đơn gin hay phc tp. Bên cnh đó, giao din người dùng rt trc quan và thân thin cho c nhng người mi bt đầu s dng phn mm. Ngoài ra, nhóm ZWCAD Vit Nam h tr trc tiếp cho chúng tôi. Yêu cu ca chúng tôi được x lý hoàn ho. Hơn na, độ tin cy và tính n định ca chúng được đánh giá cao. So vi các phn mm CAD / CAM khác trên th trường, chúng mang li cho chúng tôi s linh hot và li thế ln nh các giy phép vĩnh vin. Vì vy, chúng tôi la chn và tin tưởng các gii pháp ca ZWSOFT trong công vic kinh doanh hàng ngày ca chúng tôi.

Q4: Hyundai KEFICO Vit Nam và ZWSOFT s hp tác như thế nào trong tương lai?

Cũng ging như cách chúng tôi ci thin sn phm ca mình, chúng tôi s tiếp tc phát trin vi tư cách là mt công ty. Vì vy, chúng tôi hy vng rng ZWSOFT s tiếp tc nâng cao các gii pháp ca mình để có nhiu công c h tr mnh m hơn có th giúp chúng tôi thiết kế và sn xut các sn phm tt hơn cung cp cho th trường. Hy vng ZWSOFT và Hyundai KEFICO s tiếp tc hp tác lâu dài. ZWSOFT, chúc may mn!


Trong tương lai, ZWCAD và ZW3D s vn là nhng công c thiết yếu giúp Hyundai KEFICO Vit Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.