Dragados Offshore hoàn thành các dự án dầu khí phức tạp ngoài khơi với ZWCAD

Link nhanh

Ý kiến

Dragados Offshore hoàn thành các dự án dầu khí phức tạp ngoài khơi với ZWCAD

Dragados Offshore S.A., một nhà thầu EPCI hàng đầu trong ngành dầu khí, và năng lượng, cung cấp các dự án an toàn, sáng tạo và thành công với ZWCAD.

2021-10-18 15:04:00 1746

Câu chuyện hoàn chỉnh

Được thành lp vào năm 1972, Dragados Offshore S.A. là nhà thu EPCI (k thut, mua sm, xây dng và lp đặt) hàng đầu trong các ngành công nghip du khí và năng lượng. Là công ty con ca Tp đoàn ACS, Dragados Offshore có nhiu thp k kinh nghim trong lĩnh vc ngoài khơi và các d án trên b.

Hình 1. Dragados Offshore là một trong những nhà thầu cho dự án mỏ khí đốt Jasmine ở Biển Bắc

Hình 1. Dragados Offshore là mt trong nhng nhà thu cho d án m khí đốt Jasmine Bin Bc

Tăng sc cnh tranh bng gim chi phí

Dragados Offshore luôn hướng ti mc tiêu tr thành nhà thu xut sc trong lĩnh vc này, cho nên h phi cung cp cho khách hàng các gii pháp tùy chnh tt nht đúng thi hn và vi ngân sách tương đối thp.

Phương pháp để đạt được mc tiêu là gim chi phí phn mm. Tuy nhiên, vic tìm ngun cung ng mt chương trình CAD phù hp là công vic khó khăn cho đến khi h tìm ra ZWCAD vào năm 2016. T đối tác ZWSOFT ca Tây Ban Nha, MP Scia Ingenieria SL, h biết rng mô hình cp phép ca nó là vĩnh vin thay vì đăng ký. Điu này ngay lp tc thu hút s chú ý ca h bi vì giy phép phn mm vĩnh vin không ch có nghĩa là cung cp không th cnh tranh được mà còn là tài sn ca công ty.

Ngay lp tc, h đã cho các k sư ca mình dùng th ZWCAD. Như d kiến, phn hi là tích cc vì các chuyên gia CAD này nhn thy các chc năng ca ZWCAD đáp ng nhu cu ca hđối vi h giao din cũng như lnh là quen thuc. Do đó, chuyn sang chương trình CAD trc quan này không cn đào to gì c, tiết kim cho h mt khon chi phí khác và thi gian làm vic. "Đó thc s là mt gii pháp chi phí hp lý được la chn", h kết lun.

Mang thiết kế vào cuc sng vi các tính năng, kh năng tương thích, tính linh hot và tính tích hp

Để tìm hiu xem liu h có th hin thc các ý tưởng vi ZWCAD hay không, các k sư đã chuyn sang đánh giá hiu sut ca nó vì h “da vào đó để giành được nhiu th phn hơn”.

Vì các d án ca h rt phc tp và khách hàng ca h yêu cu phân phi nhanh chóng, h ch yếu tp trung vào hai khía cnh: chc năng và tc độ hot động ca nó. Trong quá trình th nghim, h nhn thy ZWCAD thc hin quá đủ cho các thiết kế phc tp ca h. H khng định, “Các lnh v bao gm các chc năng được nâng cao, qun lý d dàng và mt khác, các macro ni b ca chúng tôi hoàn toàn tương thích vi phn mm ".

Hình 2. ZWCAD giúp đưa các khái niệm phức tạp thành hiện thực tại Dragados Offshore

Hình 2. ZWCAD giúp đưa các khái nim phc tp thành hin thc ti Dragados Offshore

Bên cnh đó, các d án mà Dragados Offshore phát trin yêu cu mt lung d liu lin mch gia các bn v 2D, mô hình 3D và siêu d liu xây dng. Do đó, các k sư ca h rt vui khi biết rng ZWCAD tương thích vi DWG và đảm bo trao đổi d liu mượt mà vi định dng tp mà h gp phi. Kh năng tương thích như vy cũng đảm bo rng h điu chnh nhu cu c th ca tng khách hàng t thiết kế đến xây dng mt cách phù hp và chính xác.

Mt điu khác mà Dragados Offshore coi trng là tính linh hot. H tuyên b, "là mt công ty da trên gii pháp hot động t các quc gia khác nhau, chúng tôi cn mt mô hình cp phép linh hot cho phép chúng tôi truy cp các nút cp phép d dàng t máy ch." s dng giy phép ZWCAD ni trong mng giúp công ty d dàng trin khai các VPN cho phép các k sư trên toàn cu s dng ZWCAD ngay sau khi kích hot chúng bng địa ch IP ca máy ch hoc tên máy ch. “Vi tùy chn thân thin vi người dùng này, chúng tôi có th thc hin s dng tt hơn giy phép ZWCAD và chênh lch múi gi. "

Hơn na, Dragados Offshore kết hp ZWCAD vi h thng qun lý tài liu tích hp ca h, mang li li ích cho vic xây dng h thng ERP ca h. “Sau khi chuyn ng dng ca chúng tôi sang ZWCAD thông qua API mnh m ca ZWSOFT, chúng tôi có th đảm bo kh năng truy xut ngun gc và tính kh dng ca các tài liu do các bên khác nhau ca d án to ra trong tt c các giai đon ca d án. Hơn na, thành qu này cho thy rng chúng tôi có th tiếp tc tích hp ZWCAD vi các h thng khác, chng hn như PLM và PDM, để d liu ca chúng tôi được qun lý và s dng tt hơn, ”h tha nhn.

Hình 3. Các phiên bản khác nhau của bản vẽ có thể được lưu trữ và truy cập dễ dàng trong hệ thống quản lý tài liệu

Hình 3. Các phiên bn khác nhau ca bn v có th được lưu tr và truy cp d dàng trong h thng qun lý tài liu

Thành công liên tc được thúc đẩy bi nhng ci tiến liên tc

Cho đến nay, Dragados Offshore đã hoàn thành 4 d án quy mô ln vi ZWCAD — Equinor’s Johan Sverdrup, Hornsea 1 cho Ørsted, d án tái phát trin Total’s Tyra và d án DolWin6 cho TenneT.

 Hình 4. Nền tảng chuyển đổi HVDC của Dự án kết nối lưới DolWin6 HVDC cho TenneT

Hình 4. Nn tng chuyn đổi HVDC ca D án kết ni lưới DolWin6 HVDC cho TenneT

Xem xét nhu cu cao hơn và sc cnh tranh ca ngành, Dragados Offshore tin tưởng vào s ci tiến liên tc ca các quy trình, sn phm và nhân viên ca h. Ngoài bn thân chương trình CAD không ngng phát trin, dch v hu mãi dài hn cũng thúc đẩy tiến độ d án ca h. H nhn xét, “Không nghi ng gì na, ZWCAD đóng mt vai trò quan trng trong các d án R&D ca chúng tôi để nâng cao hiu qu ca các công ngh và quy trình ca chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi tin tưởng rng bng s dng ZWCAD để đào to nhân viên ca chúng tôi v các chc năng khác nhau và nâng cao hiu biết ca h v CAD, chúng tôi có th vượt qua bt kỳ thách thc nào vi các gii pháp tt nht. ”

(Tt c hình nh do Dragados Offshore cung cp)